any gold mines in pram pram

any gold mines in pram pram